Các gói can thiệp dựa vào chăn nuôi hướng tới sinh kế bình đẳng ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam