Variations in mitochondrial cytochrome b region among Ethiopian indigenous cattle populations assert Bos taurus maternal origin and historical dynamics

Citation

Tarekegn, G.M., Xiao-yang Ji, Xue Bai, Bin Liu, Wenguang Zhang, Birungi, J., Djikeng, A. and Tesfaye, K. 2018. Variations in mitochondrial cytochrome b region among Ethiopian indigenous cattle populations assert Bos taurus maternal origin and historical dynamics. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 31(9):1393-1400.

Authors

  • Tarekegn, G.M.
  • Xiao-yang Ji
  • Xue Bai
  • Bin Liu
  • Wenguang Zhang
  • Birungi, Josephine
  • Djikeng, Appolinaire
  • Tesfaye, K.