African suid genomes provide insights into the local adaptation to diverse African environments

Citation

Xie, H.-B., Yan, C., Adeola, A.C., Wang, K., Huang, C.-P., Xu, M.-M., Qiu, Q., Yin, X., Fan, C.-Y., Ma, Y.-F., Yin, T.-T., Gao, Y., Deng, J.-K., Okeyoyin, A.O., Oluwole, O.O., Omotosho, O., Okoro, V.M.O., Omitogun, O.G., Dawuda, P.M., Olaogun, S.C., Nneji, L.M., Ayoola, A.O., Sanke, O.J., Luka, P.D., Okoth, E., Lekolool, I., Mijele, D., Bishop, R.P., Han, J., Wang, W., Peng, M.-S. and Zhang, Y.-P. 2022. African suid genomes provide insights into the local adaptation to diverse African environments. Molecular Biology and Evolution 39(12): msac256.

Authors

 • Hai-Bing Xie
 • Chen Yan
 • Adeola, A.C.
 • Kun Wang
 • Cui-Ping Huang
 • Ming-Min Xu
 • Qiang Qiu
 • Xue Yin
 • Chen-Yu Fan
 • Yun-Fei Ma
 • Ting-Ting Yin
 • Yun Gao
 • Jia-Kun Deng
 • Okeyoyin, A.O.
 • Oluwole, O.O.
 • Omotosho, O.
 • Okoro, V.M.O.
 • Omitogun, O.G.
 • Dawuda, P.M.
 • Olaogun, S.C.
 • Nneji, L.M.
 • Ayoola, A.O.
 • Sanke, O.J.
 • Luka, P.D.
 • Okoth, Edward A.
 • Lekolool, I.
 • Mijele, D.
 • Bishop, Richard P.
 • Jianlin Han
 • Wen Wang
 • Min-Sheng Peng
 • Ya-Ping Zhang