Chromosome-level genome assembly of the Muscovy duck provides insight into fatty liver susceptibility

Citation

Xu, Ming-Min, Gu, Li-Hong, Lv, Wan-Yue, Duan, Sheng-Chang, Li, Lian-Wei, Du, Yuan, Lu, Li-Zhi, Zeng, Tao, Hou, Zhuo-Cheng, Ma, Zhanshan Sam, Chen, Wei, Adeola, A.C., Jian-Lin, Han, Xu, Tie-Shan, Dong, Yang, Zhang, Ya-Ping and Peng, Min-Sheng. 2022. Chromosome-level genome assembly of the Muscovy duck provides insight into fatty liver susceptibility. Genomics 114(6):110518.

Authors

 • Xu, Ming-Min
 • Gu, Li-Hong
 • Lv, Wan-Yue
 • Duan, Sheng-Chang
 • Li, Lian-Wei
 • Du, Yuan
 • Lu, Li-Zhi
 • Zeng, Tao
 • Hou, Zhuo-Cheng
 • Ma, Zhanshan Sam
 • Chen, Wei
 • Adeola, A.C.
 • Han Jianlin
 • Xu, Tie-Shan
 • Dong, Yang
 • Zhang, Ya-Ping
 • Peng, Min-Sheng