Impact of COVID-19 on animal health care services in Karnataka

Citation

Govindaraj, G., Shanabhoga, M.B., Swamy, H.M., Naveenkumar, G.S., Nagalingam, M., Mahantheshwara, B., Balamurugan, V., Shome, B.R. and Rahman, H. 2022. Impact of COVID-19 on animal health care services in Karnataka. Indian Journal of Animal Sciences 92 (6):782–788.

Authors

  • Govindaraj, G.
  • Shanabhoga, M.B.
  • Swamy, H.M.
  • Naveenkumar, G.S.
  • Nagalingam, M.
  • Mahantheshwara, B.
  • Balamurugan, V.
  • Shome, B.R.
  • Rahman, Habibar