Pangenomic analysis identifies structural variation associated with heat tolerance in pearl millet

Citation

Haidong Yan, Min Sun, Zhongren Zhang, Yarong Jin, Ailing Zhang, Chuang Lin, Bingchao Wu, Min He, Bin Xu, Jing Wang, Peng Qin, Mendieta, J.P., Gang Nie, Jianping Wang, Jones, C.S., Guangyan Feng, Srivastava, R.K., Xinquan Zhang, Bombarely, A., Dan Luo, Long Jin, Yuanying Peng, Xiaoshan Wang, Yang Ji, Shilin Tian and Linkai Huang. 2023. Pangenomic analysis identifies structural variation associated with heat tolerance in pearl millet. Nature Genetics 55:507–518.

Authors

 • Haidong Yan
 • Min Sun
 • Zhongren Zhang
 • Yarong Jin
 • Ailing Zhang
 • Chuang Lin
 • Bingchao Wu
 • Min He
 • Bin Xu
 • Jing Wang
 • Peng Qin
 • Mendieta, J.P.
 • Gang Nie
 • Jianping Wang
 • Jones, Christopher S.
 • Guangyan Feng
 • Srivastava, R.K.
 • Xinquan Zhang
 • Bombarely, A.
 • Dan Luo
 • Long Jin
 • Yuanying Peng
 • Xiaoshan Wang
 • Yang Ji
 • Shilin Tian
 • Linkai Huang