Genome and systems biology of Melilotus albus provides insights into coumarins biosynthesis

Citation

Fan Wu, Zhen Duan, Pan Xu, Qi Yan, Minghui Meng, Cao, M., Jones, C.S., Xifang Zong, Pei Zhou, Yimeng Wang, Kai Luo, Shengsheng Wang, Zhuanzhuan Yan, Penglei Wang, Hongyan Di, Zifeng Ouyang, Yanrong Wang and Jiyu Zhang. 2021. Genome and systems biology of Melilotus albus provides insights into coumarins biosynthesis. Plant Biotechnology Journal

Authors

 • Fan Wu
 • Zhen Duan
 • Pan Xu
 • Qi Yan
 • Minghui Meng
 • Cao, M.
 • Jones, Christopher S.
 • Xifang Zong
 • Pei Zhou
 • Yimeng Wang
 • Kai Luo
 • Shengsheng Wang
 • Zhuanzhuan Yan
 • Penglei Wang
 • Hongyan Di
 • Zifeng Ouyang
 • Yanrong Wang
 • Jiyu Zhang