Impact of COVID-19 on consumption pattern of vegetarians and non-vegetarians

Citation

Shanabhoga, M.B., Govindaraj, G., Naveenkumar, G.S., Swamy, H.M., Mahantheshwara, B., Nagalingam, M., Shome, B.R. and Rahman, H. 2022. Impact of COVID-19 on consumption pattern of vegetarians and non-vegetarians. Indian Journal of Extension Education 58(3):18-23.

Authors

  • Shanabhoga, M.B.
  • Govindaraj, G.
  • Naveenkumar, G.S.
  • Swamy, H.M.
  • Mahantheshwara, B.
  • Nagalingam, M.
  • Rahman, Habibar