Đánh giá nhu cầu củng cố và phát triển các nhóm chăn nuôi của Dự án Chăn-hênh tại ba xã, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Citation

Phạm Thị Lê, Nguyễn Thị Thịnh and Lò Quang Thành. 2023. Đánh giá nhu cầu củng cố và phát triển các nhóm chăn nuôi của dự án Chăn-hênh tại ba xã, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. A report on farmer groups under the CGIAR Sustainable Animal Productivity for Livelihoods, Nutrition and Gender Inclusion (SAPLING) Initiative. Nairobi, Kenya: ILRI.

Authors

  • Pham Thi Le
  • Nguyen Thi Thinh
  • Lo Quang Thanh