Galbase: A comprehensive repository for integrating chicken multi-omics data

Citation

Weiwei Fu, Rui Wang, Naiyi Xu, Jinxin Wang, Ran Li, Nanaei, H.A., Qinghua Nie, Xin Zhao, Jianlin Han, Ning Yang and Yu Jiang. 2022. Galbase: A comprehensive repository for integrating chicken multi-omics data. BMC Genomics 23:364.

Authors

 • Weiwei Fu
 • Rui Wang
 • Naiyi Xu
 • Jinxin Wang
 • Ran Li
 • Nanaei, H.A.
 • Qinghua Nie
 • Xin Zhao
 • Han Jian-Lin
 • Ning Yang
 • Yu Jiang