Press clippings – science and partnership 2017: The role of livestock in the 2030 agenda for sustainable development in Southeast Asia

Clippings of key national print and online newspaper as of 22 November 2017 on the Science and Partnership 2017: The Role of Livestock in the 2030 Agenda for Sustainable Development in Southeast Asia.

This workshop is co-hosted by the International Livestock Research Institute (ILRI) and Vietnam National Institute of Animal Science (NIAS)

English

1. People’s Army Newspaper, 17 November 2017

Role of livestock in achieving SDGs in spotlight

http://en.qdnd.vn/economy/news/role-of-livestock-in-achieving-sdgs-in-spotlight-486939

2. Vietnam Plus, 17 November 2017

Role of livestock in achieving SDGs in spotlight

https://en.vietnamplus.vn/role-of-livestock-in-achieving-sdgs-in-spotlight/121912.vnp

3. VOV News, 17 November 2017

Role of livestock in achieving SDGs in spotlight

http://english.vov.vn/economy/role-of-livestock-in-achieving-sdgs-in-spotlight-362762.vov

4. Vietnambreakingnews, 17 November 2017

Role of livestock in achieving SDGs in spotlight

https://www.vietnambreakingnews.com/2017/11/role-of-livestock-in-achieving-sdgs-in-spotlight/

Vietnamese

5. VTV4 (Vietnam Television), 17 November 2017

Ngành chăn nuôi Việt Nam đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững

(Vietnam’s livestock sector contributing to sustainable development)

http://vtv.vn/kinh-te/nganh-chan-nuoi-viet-nam-dong-gop-tich-cuc-vao-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-20171117112809875.htm

6. Báo Công thương (Trade and Industry Newspaper), 16 November 2017

Ngành chăn nuôi hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

(Livestock sector towards achieving Sustainable Development Goals)

http://baocongthuong.com.vn/nganh-chan-nuoi-huong-toi-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung.html

7. Thời báo kinh doanh (Business Newspaper), 16 November 2017

8 quốc gia Đông Nam Á cùng bàn phát triển chăn nuôi bền vững

(8 Southeast Asian countries discussing sustainable livestock)

http://thoibaokinhdoanh.vn/Kinh-doanh-xanh-16/8-quoc-gia-Dong-Nam-A-cung-ban-phat-trien-chan-nuoi-ben-vung-45849.html

8. Báo Đại biểu Nhân dân (Newspaper of People), 18 November 2017

Chăn nuôi góp phần thúc đẩy phát triển bền vững

(Livestock sector contributing to sustainable development)

http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=74&NewsId=398314

9. BNews, 16 November 2017

Ngành chăn nuôi hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

(Livestock sector towards achieving Sustainable Development Goals)

http://bnews.vn/nganh-chan-nuoi-huong-toi-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung/68048.html

10. Báo Chăn nuôi Việt Nam, 16 November 2017

Ngành chăn nuôi hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

(Livestock sector towards achieving Sustainable Development Goals)

http://channuoivietnam.com/nganh-chan-nuoi-huong-toi-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung/

11. Báo mới (New Newspaper), 16 November 2017

Ngành chăn nuôi hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

(Livestock sector towards achieving Sustainable Development Goals)

https://baomoi.com/nganh-chan-nuoi-huong-toi-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung/c/23967662.epi

12. Hanoi TV, 17 November 2017

Người Việt tiêu thụ thịt lợn ngày càng nhiều

(Vietnamese people consuming more pork)

http://hanoitv.vn/nguoi-viet-tieu-thu-thit-lon-ngay-cang-nhieu-d77480.html

13. Báo Thương gia (Businessmen’s Newspaper), 16 November 2017

Ngành chăn nuôi hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

(Livestock sector towards achieving Sustainable Development Goals)

http://thuonggiaonline.vn/nganh-chan-nuoi-huong-toi-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-10740.htm

14. Báo Doanh nông (Agriculture and Enterprise Newspaper), 17 November 2017

Các nước Đông Nam Á cùng bàn phát triển chăn nuôi bền vững

Southeast Asian countries discussing sustainable livestock

http://doanhnong.vn/cac-nuoc-dong-nam-cung-ban-phat-trien-chan-nuoi-ben-vung/

15. Báo tài nguyên môi trường (Environment and Natural Resources Newspaper), 16 November 2017

Tìm giải pháp phát triển ngành chăn nuôi bền vững khu vực Đông Nam Á

(Seeking solutions for livestock sector in Southeast Asia)

http://www.baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/tin-tuc/201711/tim-giai-phap-phat-trien-nganh-chan-nuoi-ben-vung-khu-vuc-dong-nam-a-2863022/

16. Báo Thanh tra (Newspaper of Vietnam Government Inspectorate), 16 November 2017

Việt Nam là một trong những quốc gia đã được ghi nhận thành công trong việc thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs)

(Vietnam is recognized succeeding in translation of MDGs into the reality)

http://thanhtravietnam.vn/xa-hoi/viet-nam-la-mot-trong-nhung-quoc-gia-da-duoc-ghi-nhan-thanh-cong-trong-viec-thuc-hien-muc-tieu-phat-trien-thien-nien-ky-mdgs-177849

17. Thời báo Kinh tế Việt Nam (Vietnam’s Economic Times), 17 November 2017

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi

(Accelerating livestock sector in a sustainable way)

18. Báo Đảng cộng sản (Newspaper of Vietnam Communist Party), 16 November 2017

Phát huy vai trò của ngành chăn nuôi đối với sự phát triển bền vững

(Encouraging the role of livestock sector for sustainable development)

http://dangcongsan.vn/kinh-te/phat-huy-vai-tro-cua-nganh-chan-nuoi-doi-voi-su-phat-trien-ben-vung-462219.html

19. Khuyến nông (website of the National Agriculture Extension Centre of Vietnam), 22. November 2017

Vai trò của chăn nuôi trong chương trình nghị sự phát triển bền vững tại Đông Nam Á

(The role of livestock in the 2030 Agenda for sustainable development in Southeast Asia)

http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/hoat-dong-khuyen-nong/thong-tin-huan-luyen/vai-tro-cua-chan-nuoi-trong-chuong-trinh-nghi-su-phat-trien-ben-vung-tai-dong-nam-a_t114c31n16288

20. Nông thôn mới Hà Tĩnh (New Rural Area of Ha Tinh province), 16 November 2017

Ngành chăn nuôi hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững

(Livestock sector towards achieving Sustainable Development Goals)

http://nongthonmoihatinh.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Nganh-chan-nuoi-huong-toi-cac-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-70272/

21. Thế giới gia cầm (The world of poultry), 20 November 2017

Chăn nuôi và mục tiêu phát triển bền vững

(Livestock and Sustainable Development Goals)

http://thegioigiacam.vn/tin-tuc/chan-nuoi-va-muc-tieu-phat-trien-ben-vung.html

22. VITV Television, 16 November 2017

http://vitv.vn/tin-video/16-11-2017/ban-tin-tin-moi-17h-phat-song-1700-16-11-2017/196512

23. VTC 16 Television, 16 November 2017